Kredyt studencki – co to jest i jak go otrzymać

Kredyt studencki to bardzo dobry sposób na sfinansowanie swojego utrzymania przez okres studiów. Przez to, że spłata odsetek jest dotowana przez państwo, koszty takiej pożyczki są niskie, nieporównywalne do kredytów konsumpcyjnych. Biorąc kredyt studencki możesz przeznaczyć go na własne wydatki związane ze studiami, kosztami utrzymania poza domem, odłożyć, a nawet zainwestować.

Kredyt studencki
Umowa o kredyt studencki, fot: kontostudenta.pl

Kto może otrzymać kredyt studencki?

O kredyty z państwowymi dopłatami do oprocentowania może ubiegać się:

 • student, który nie ukończył 30. roku życia,
 • doktorant, który nie ukończył 35. roku życia.

Nie ma znaczenia, czy studiujesz w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym, na uczelni publicznej bądź prywatnej. Jeśli masz status studenta, możesz wnioskować o kredyt.

Miesięczna kwota kredytu studenckiego

Kredyt studencki nie jest wypłacany jednorazowo w całości, lecz regularnie przez okres studiów.

Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić 400, 600, 800 lub 1000 zł. W zależności od wybranego wariantu, na Twoje konto w ciągu roku akademickiego wpłynie zatem od 6000 do 10000 zł.

Co ważne, w dowolnej chwili możesz zawnioskować o zmianę kwoty otrzymywanych miesięcznych transz (np. jeśli Twoje wydatki się zwiększą, masz możliwość złożenia wniosku do banku o podwyższenie kwoty kredytu, analogicznie działa zmniejszenie transzy).

Maksymalny dochód na członka rodziny

Kredyt studencki ma z założenia wspierać studentów, których rodziny nie są bardzo zamożne. Dlatego co roku ustalana jest maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, która uprawnia do otrzymania kredytu. Kwotę tę ustala Minister Edukacji i Nauki i wynosi ona obecnie:

 • 3000 zł (netto, czyli na rękę) na osobę – w roku akademickim 2022/2023.

Dokumenty do kredytu studenckiego

Podstawą ubiegania się o kredyt jest:

 • wniosek złożony w banku kredytującym wraz z potwierdzeniem dochodów rodziny studenta,
 • zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że jesteś studentem lub dokument potwierdzający Twój udział w rekrutacji na daną uczelnię,
 • dokumenty wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu (najczęściej są to zaświadczenia od pracodawców poręczycieli bądź dane z zeznania rocznego PIT) – w banku, u osoby odpowiedzialnej za kredyty studenckie uzyskasz pełną informację na temat potrzebnych dokumentów. Możesz je również sprawdzić na stronie internetowej banku w zakładce „dokumenty” bądź „pliki do pobrania”.

Wniosek o kredyt studencki można składać przez cały rok (a nie do końca października, jak było jeszcze niedawno) i jest on rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty złożenia.

Szukasz dobrego konta z łatwym dostępem do kredytu studenckiego? Załóż Konto Przekorzystne dla młodych w Pekao, zgarnij 200 zł premii, 7% na koncie oszczędnościowym i złóż wniosek o preferencyjny kredyt dla studentów

Poręczenie kredytu studenckiego

Aby uzyskać kredyt musisz mieć poręczyciela (lub poręczycieli), który w razie konieczności spłaci zaciągnięte przez Ciebie zobowiązanie. Najczęściej poręczycielami kredytów studenckich są rodzice, starsze rodzeństwo, wujostwo. Jednak co w sytuacji, gdy rodzice nie mają wystarczającej zdolności kredytowej lub nie żyją, a Ty nie masz nikogo innego, kto mógłby poręczyć kredyt? W takiej sytuacji student może ubiegać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W bieżącym roku akademickim obowiązują następujące warunki poręczeń kredytów studenckich przez Bank Gospodarstwa Krajowego:

 • 100% kwoty kredytu - w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni opieki rodzicielskiej, bez względu na dochód,
 • 100% kwoty kredytu - w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł,
 • 90% kwoty kredytu - w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 2000 zł.

Z kolei o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wiejskim. Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 1000 zł. O poręczenia Agencji można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w SGB-Banku S.A.

Na jaki okres udzielany jest kredyt?

Kredyt jest udzielany na okres studiów, nie dłuższy niż 6 lat, a w przypadku doktorantów są to 4 lata. Kredyt jest wypłacany w ratach miesięcznych, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim (czyli nie otrzymujesz transz w sierpniu i wrześniu).

Kredyt nie jest wypłacany w okresie urlopu udzielonego z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych.

Weryfikacja statusu studenta

Do niedawna warunkiem kontynuowania wypłat w kolejnych semestrach było przedłożenie bankowi kredytującemu ważnej legitymacji studenckiej, w terminie do 31 marca i do 31 października (bo w momencie, gdy nie kontynuujesz studiów, wypłata transz jest wstrzymana).

Obecnie wprowadzono usprawnienia w procesie weryfikacji statusu studenta podczas obsługi kredytu studenckiego, dlatego nie jest już konieczne pojawianie się w oddziale banku, żeby pokazać podbitą legitymację. Bank dokonuje weryfikacji na podstawie informacji zawartych w wykazie studentów i wykazie osób ubiegających się o stopień doktora w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Musisz jednak zweryfikować bądź zapytać w banku, już po uruchomieniu kredytu, czy automatyczne sprawdzanie statusu studenta faktycznie działa, żeby uniknąć niespodzianek.

Bank zaprzestaje wypłacania miesięcznych transz kredytu w przypadku:   

 1. skreślenia z listy studentów;
 2. urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów;
 3. zawieszenia w prawach studenta;
 4. ukończenia studiów;
 5. ujawnienia zatajonych istotnych informacji mających wpływ na udzielenie kredytu studenckiego lub jego wysokość.

Kiedy trzeba zacząć spłacać kredyt?

Spłata kredytu rozpoczyna się 2 lata po ukończeniu studiów. W przypadku przerwania studiów spłata kredytu następuje począwszy od następnego miesiąca po terminie, w którym należało przedstawić w banku ważną legitymację lub gdy elektroniczny proces weryfikacji statusu studenta przez bank przebiegł negatywnie. Liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność wypłaconych rat, czyli jeśli otrzymywałeś kredyt przez cztery lata, spłacać go będziesz w ratach przez osiem lat. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty całości zadłużenia, lecz mało kto się na to decyduje.

Odsetki

W okresie studiów oraz w okresie 2 lat po ich ukończeniu kredytobiorca nie spłaca odsetek od kredytu. Odsetki te pokrywa BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) ze środków Funduszu Kredytów Studenckich.

Spłatę odsetek rozpoczynasz wraz ze spłatą kredytu.

Odsetki kredytu studenckiego składają się z: 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego oraz marży banku kredytującego, która nie może przekroczyć 2 punktów procentowych. Oprocentowanie kredytu studenckiego spłacanego przez studenta/doktoranta wynosi połowę wysokości oprocentowania ustalonego zgodnie z powyższymi zasadami.

Na styczeń 2023 r. odsetki to połowa sumy 1,2 stopy redyskontowej weksli NBP (6,8% x 1,2 = 8,16%) i maksymalnej marży banku (2 punkty procentowe), co daje 5,08%.

Aktualne informacje o stopach procentowych znajdziesz na stronie NBP.

Umorzenie kredytu studenckiego

Jeśli skończysz studia w grupie najlepszych absolwentów, możesz liczyć na umorzenie części kredytu! W takiej sytuacji musisz zwrócić się do uczelni o wydanie zaświadczenia o znalezieniu się w określonej grupie najlepszych absolwentów i złożyć odpowiedni wniosek w banku.

Zasady umorzenia kredytu studenckiego są następujące:

 • 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1% najlepszych absolwentów,
 • 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów,
 • 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów.

Z wnioskiem o umorzenie kredytu możesz zwrócić się również, jeżeli znajdziesz się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej i nie będziesz mieć możliwości spłacania rat kredytu.

Które banki udzielają kredytów studenckich?

Obecnie kredyty studenckie są udzielane przez banki:

 • PKO Bank Polski SA,
 • Bank Pekao SA,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank SA (dawniej: Gospodarczy Bank Wielkopolski SA; wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Czy warto wziąć kredyt studencki

W związku z wątpliwościami studentów, którzy nie są przekonani co do zaciągnięcia tej preferencyjnej formy pożyczki, przygotowaliśmy artykuł, w którym prezentujemy najważniejsze powody, dla których warto wziąć kredyt studencki. Wszystkich zastanawiających się odsyłamy do jego lektury.

Jakie dokumenty regulują przyznawanie kredytów studenckich?

Podstawą prawną kredytu studenckiego jest Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich.

Bank udzielający kredytu studenckiego

Pamiętaj, że zakładając konto w jednym z biorących udział w procesowaniu kredytu studenckiego banku, tak naprawdę nawiązujesz z danym bankiem współpracę na co najmniej kilka lat. Warto więc dokładnie przemyśleć decyzję co do instytucji, do której zawnioskujesz o kredyt studencki.

Kredyt studencki PKO BP – koszty obsługi

Najpopularniejszy bank PKO BP pobiera następujące opłaty związane z wnioskowaniem oraz obsługą kredytu studenckiego:

 • rozpatrzenie wniosku:
  • 0 zł dla posiadaczy konta w PKO Banku Polskim SA oraz klientów, którzy otworzą ROR w PKO najpóźniej w dniu zawarcia umowy o kredyt;
  • 400 zł w pozostałych przypadkach (czyli jeśli nie masz konta w PKO i nie zamierzasz go otworzyć);
 • wypłata transzy: prowizja pobierana od każdego otrzymanego przelewu w wysokości:
  • 2% – dla posiadaczy ROR w PKO Banku Polskim SA lub
  • 5% – pozostali klienci
 • gdy kredytobiorca korzysta z poręczenia BGK jako zabezpieczenia spłaty kredytu, pobierana jest prowizja na rzecz BGK – aktualnie 1,5% od każdej poręczanej transzy kredytu.

Czyli jeśli będziesz otrzymywać transze w wysokości 600 zł, bank pobierze 12 zł od każdej wypłaconej raty kredytu w przypadku, gdy masz na przykład PKO Konto dla Młodych lub aż 30 zł jeśli nie założysz rachunku w PKO BP. Nie ma więc co zwlekać z otwarciem rachunku, jeśli zamierzasz ubiegać się o kredyt studencki.

Tutaj znajdziesz pełną taryfę opłat i prowizji dla kredytu studenckiego w PKO BP.

Kredyt studencki Pekao – koszty obsługi

Drugi pod względem popularności w udzielaniu kredytów studenckich, bank Pekao, jest zdecydowanie tańszy jeśli chodzi o koszty udzielenia i obsługi kredytu. Oferuje również bardzo dobre Konto Przekorzystne.

 • Rozpatrzenie wniosku: 0,00 zł.
 • Wypłata transzy: bez prowizji jeśli środki trafiają na konto w Pekao SA, 4 zł + 0,5% kwoty transzy – jeżeli na konto w innym banku.
 • W przypadku gdy kredytobiorca korzysta z poręczenia BGK, pobierana jest prowizja na rzecz BGK w wysokości 1,5% od każdej poręczanej transzy kredytu.

Jak widać wypłata transz kredytu nie będzie wiązać się z żadnymi dodatkowymi opłatami dla banku, jeśli będziesz posiadać konto w Pekao. Jego aktualną ofertę znajdziesz na stronie pekao.com.pl.

Tutaj znajdziesz pełną taryfę opłat i prowizji dla kredytu studenckiego w Pekao SA.

Wszystkie informacje o kredytach studenckich w bieżącym roku akademickim znajdziesz w naszym artykule Kredyt studencki  – wszystko, co trzeba wiedzieć »

Zobacz także:

Powrót do:
« Strony głównej
« kategorii Dodatkowe pieniądze

Krzysztof Gibek, redakcja serwisu kontostudenta.pl
ostatnia modyfikacja: 16.01.2023 r. Wykorzystywanie bez zgody redakcji zabronione
Uwagi? Komentarze? Napisz do nas: polityka prywatności  |  regulamin serwisu  |  kontakt

© Kontostudenta.pl 2011-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.