Kredyt studencki – co to jest i jak go otrzymać

Kredyt studencki to bardzo dobry sposób na sfinansowanie swojego utrzymania przez okres studiów. Przez to, że spłata odsetek jest dotowana przez państwo, koszty takiej pożyczki są niezwykle niskie, nieporównywalne do kredytów konsumpcyjnych. Biorąc kredyt studencki możesz przeznaczyć go na własne wydatki związane ze studiami, kosztami utrzymania poza domem, odłożyć, a nawet zainwestować. Oprocentowanie kredytu to obecnie 0,875% (połowa stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego, która wynosi 1,75%) – czyli prawie za darmo otrzymujemy kapitał do dowolnego wykorzystania.

Kredyt studencki
Umowa o kredyt studencki, fot: kontostudenta.pl

Kto może otrzymać kredyt studencki?

O kredyty z dopłatami do oprocentowania mogą ubiegać się: studenci uczelni publicznych i niepublicznych, studiujący w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25. roku życia, a także studenci studiów doktoranckich.
Ponadto: słuchacze i studenci Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, będący osobami cywilnymi, słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej będący osobami cywilnymi.

Maksymalny dochód na członka rodziny

Kredyt studencki ma z założenia wspierać studentów, których rodziny nie są bardzo zamożne. Dlatego co roku ustalana jest maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, która uprawnia do otrzymania kredytu. Kwota ta podawana jest w grudniu (ustala ją Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i wynosi:

 • obecnie: 2500 zł (netto, czyli na rękę) na osobę - w roku akademickim 2018/2019

Dokumenty do kredytu studenckiego

Podstawą ubiegania się o kredyt jest

 • wniosek złożony w banku kredytującym wraz z potwierdzeniem dochodów rodziny studenta,
 • zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że jesteś studentem lub dokument potwierdzający Twój udział w rekrutacji na daną uczelnię (pobierz zaświadczenie o odbywaniu studiów),
 • dokumenty wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu (najczęściej są to zaświadczenia od pracodawców poręczycieli) – w banku, u osoby odpowiedzialnej za kredyty studenckie uzyskasz pełną informację na temat potrzebnych dokumentów.

Wnioski należy składać od 15 lipca do 20 października każdego roku w wybranym przez studenta banku, według wzoru wymaganego w tej instytucji.

Poręczenie kredytu studenckiego

Aby uzyskać kredyt musisz mieć poręczyciela (lub poręczycieli), który w razie konieczności spłaci zaciągnięte przez Ciebie zobowiązanie. Najczęściej poręczycielami kredytów studenckich są rodzice, starsze rodzeństwo, wujostwo. Jednak co w sytuacji, gdy rodzice nie mają wystarczającej zdolności kredytowej lub nie żyją, a Ty nie masz nikogo innego, kto mógłby poręczyć kredyt? W takiej sytuacji student może ubiegać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W bieżącym roku akademickim (2018/2019) obowiązują następujące warunki poręczeń kredytów studenckich przez Bank Gospodarstwa Krajowego:

 • 100% kwoty kredytu - w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni opieki rodzicielskiej, bez względu na dochód,
 • 100% kwoty kredytu - w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł,
 • 90% kwoty kredytu - w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 2000 zł.

Z kolei o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wiejskim. Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 1000 zł. O poręczenia Agencji można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w SGB-Banku S.A.

Na jaki okres udzielany jest kredyt?

Kredyt jest udzielany na okres studiów, nie dłuższy niż 6 lat, a w przypadku doktorantów przedłużony maksymalnie o 4 lata. Kredyt jest wypłacany w ratach miesięcznych, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. Kredyt nie jest wypłacany w okresie urlopu udzielonego z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych.

Miesięczna kwota kredytu studenckiego

Podstawowa wysokość miesięcznych transz kredytu wynosi 600 zł; w ciągu roku akademickiego na Twoje konto wpłynie więc 6000 zł. Od niedawna istnieje możliwość wnioskowania o ratę podwyższoną – 800 zł lub 1000 zł miesięcznie lub obniżoną do 400 zł miesięcznie. Co ważne, podwyższenie i obniżenie kwoty kredytu jest dostępne także dla studentów już posiadających kredyt. Ponadto, w dowolnej chwili możesz zmieniać kwotę otrzymywanych miesięcznych transz (np. jeśli Twoje wydatki się zwiększą, masz możliwość zawnioskowania do banku o podwyższenie kwoty kredytu, analogicznie działa zmniejszenie transzy).

Podsumowując, mamy następujące możliwości dostosowania transz kredytu do swoich potrzeb:

 • 600 zł – rata podstawowa,
 • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,
 • 400 zł – rata obniżona.

Legitymacja potwierdza status studenta

Warunkiem kontynuowania wypłat w kolejnych semestrach jest przedłożenie bankowi kredytującemu ważnej legitymacji studenckiej, w terminie do 31 marca i do 31 października. Zaświadczenie o statusie studenta trzeba przedstawić jedynie podczas ubiegania się o kredyt lub przy aneksowaniu dotychczasowej umowy o kredyt.

Legitymacja studencka
Legitymacja studencka, fot: kontostudenta.pl

Bank zaprzestaje wypłacania miesięcznych transz jeśli: nie zaliczysz semestru, nie przedstawisz w terminie bankowi ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej (wypłaty mogą być wznowione w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przedłożysz w banku ważną legitymację uprawniającą do korzystania z kredytu). Dlatego warto dbać o szybkie zdobywanie "pieczątki" (czyli naklejki) na legitymacji, żeby nie narazić się na wstrzymanie transzy.

Kiedy trzeba zacząć spłacać kredyt?

Spłata kredytu rozpoczyna się 2 lata po ukończeniu studiów. W przypadku przerwania studiów spłata kredytu następuje począwszy od następnego miesiąca po terminie, w którym należało przedstawić w banku ważną legitymację. Liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność wypłaconych rat, czyli jeśli otrzymywałeś kredyt przez cztery lata, spłacać go będziesz w ratach przez osiem lat. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty całości zadłużenia, lecz mało kto się na to decyduje.

Odsetki

W okresie studiów oraz w okresie 2 lat po ich ukończeniu kredytobiorca nie spłaca odsetek od kredytu. Odsetki te pokrywa BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Spłatę odsetek rozpoczynasz wraz ze spłatą kredytu. Wysokość odsetek, którą będziesz płacić, to połowa stopy redyskonta weksli, która wynosi obecnie 1,75 proc. (stan na sierpień 2018 r.). Odsetki są więc bardzo niskie w porównaniu do innych kredytów! Aktualne informacje o stopach procentowych znajdziesz na stronie NBP.

Umorzenie kredytu studenckiego

Jeśli skończysz studia w grupie najlepszych absolwentów, możesz liczyć na umorzenie części kredytu! W takiej sytuacji musisz zwrócić się do uczelni o wypełnienie zaświadczenia, którego wzór opublikowany przez Ministerstwo znajdziesz tu:

Wzór zaświadczenia - umorzenie kredytu studenckiego (PDF, 193KB)

Które banki udzielają kredytów studenckich?

Szukasz dobrego konta z łatwym dostępem do kredytu studenckiego? Załóż Konto Przekorzystne dla młodych w Pekao, zgarnij 200 zł premii, 5% na koncie oszczędnościowym i złóż wniosek o preferencyjny kredyt dla studentów

Obecnie kredyty studenckie są udzielane przez banki:

 • PKO Bank Polski SA,
 • Bank Pekao SA,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank SA (dawniej: Gospodarczy Bank Wielkopolski SA; wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Czy warto wziąć kredyt studencki

W związku z wątpliwościami studentów, którzy nie są przekonani co do zaciągnięcia tej preferencyjnej formy pożyczki, przygotowaliśmy artykuł, w którym prezentujemy najważniejsze powody, dla których warto wziąć kredyt studencki. Wszystkich zastanawiających się odsyłamy do jego lektury.

Jakie dokumenty regulują przyznawanie kredytów studenckich?

Podstawą prawną kredytu studenckiego jest Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich, Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r.

Bank udzielający kredytu studenckiego

Pamiętaj, że zakładając konto w jednym z biorących udział w procesowaniu kredytu studenckiego banku, tak naprawdę nawiązujesz z danym bankiem współpracę na co najmniej kilka lat. Warto więc dokładnie przemyśleć decyzję co do instytucji, do której zawnioskujesz o kredyt studencki. Specjalnie dla Wasz porównaliśmy oferty dwóch banków udzielających kredytu studenckiego, które są zdecydowanie najbardziej popularne wśród studentów.

Kredyt studencki PKO BP – koszty obsługi

Największy polski bank, PKO BP, pobiera następujące koszty związane z wnioskowaniem oraz obsługą kredytu studenckiego:

 • rozpatrzenie wniosku: 0,00 zł – posiadacze ROR w PKO Banku Polskim SA oraz klienci, którzy otworzą ROR w PKO Banku Polskim SA najpóźniej w dniu zawarcia umowy o kredyt 400 zł – w pozostałych przypadkach;
 • wypłata transzy: prowizja pobierana od każdego otrzymanego przelewu w wysokości 2% – dla posiadaczy ROR w PKO Banku Polskim SA  lub 5% – pozostali klienci.

Warunki prowadzenia rachunku PKO Konto dla Młodych zostały przedstawione w rankingu kont studenckich dostępnym tutaj: https://kontostudenta.pl/bank/konto-studenckie-ranking.html

Tutaj znajdziesz pełną taryfę opłat i prowizji dla kredytu studenckiego w PKO BP.

Kredyt studencki Pekao – koszty obsługi

Drugi pod względem popularności w udzielaniu kredytów studenckich, bank Pekao, jest nieco tańszy jeśli chodzi o koszty udzielenia i obsługi kredytu. Oferuje również bardzo dobre Konto Przekorzystne.

 • rozpatrzenie wniosku: 0,00 zł.
 • wypłata transzy: bez prowizji jeśli środki trafiają na konto w Pekao SA, 4 zł + 0,5% kwoty transzy – jeżeli na konto w innym banku.

Tutaj znajdziesz pełną taryfę opłat i prowizji dla kredytu studenckiego w Pekao SA.

Poręczenia zewnętrzne – koszty

Jeśli otrzymasz poręczenie BGK zapłacisz za nie dodatkowo 1,5% kwoty miesięcznej transzy kredytu. Poręczenie z ARiR jest bezpłatne, ale dostępne tylko dla studentów zamieszkujących obszary wiejskie oraz wymagane do jego uzyskanie jest złożenie wniosku w wybranym banku spółdzielczym.

Źródło informacji wykorzystanych w artykule: Bank Gospodarstwa Krajowego: Zasady i tryb ubiegania się o kredyty studenckie; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Kredyty studenckie

Informacje o kredytach studenckich w bieżącym roku akademickim: Kredyt studencki 2018/2019 – wszystko, co trzeba wiedzieć »

Zobacz także:

Powrót do:
« Strony głównej
« kategorii Dodatkowe pieniądze

Krzysztof Gibek, redakcja serwisu kontostudenta.pl
ostatnia modyfikacja: 03.08.2018 r. Wykorzystywanie bez zgody redakcji zabronione
Uwagi? Komentarze? Napisz do nas: polityka prywatności  |  regulamin serwisu  |  kontakt

© Kontostudenta.pl 2011-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.