Kredyt studencki 2023 – wszystko, co trzeba wiedzieć

W ubiegłym roku udzielono 1810 kredytów studenckich i obecnie około 7 tys. studentów i doktorantów otrzymuje comiesięczne wypłaty rat kredytu. To mała liczba, zważywszy na to, że jest to tanie źródło finansowania na okres studiów. Zobacz, kiedy można składać wniosek o kredyt i co trzeba zrobić, by go otrzymać.

Kredyt studencki
Wnioski o kredyt studencki przyjmowane są przez cały rok.

W ostatnich latach (w 2019 i w 2021 r.) wprowadzono zmiany w systemie kredytów studenckich, które zmodyfikowały zarówno zasady, na jakich kredyty są udzielane, jak również wysokość ich oprocentowania. Podwyższono między innymi wiek, do którego można wnioskować o kredyt, wprowadzono elektroniczny sposób składania wniosku i ustalono maksymalną, stałą marżę banku w koszcie kredytu. Koszt preferencyjnych pożyczek dla studentów wzrósł, jednak nie oznacza to, że nie warto się nim zainteresować.

O kredyt studencki obecnie można ubiegać się przez cały rok (a nie do końca października, jak było jeszcze niedawno). Wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty złożenia.

Dlaczego warto wziąć kredyt studencki?

Preferencyjny kredyt dla studentów ma mnóstwo zalet i może stać się dobrym sposobem na (przynajmniej częściowe) uniezależnienie się od rodziców oraz zyskanie środków na utrzymanie podczas studiów. Warto się o niego starać ze względu na:

 • korzystne oprocentowanie – mimo tego, że oprocentowanie oczywiście w ostatnim czasie wzrosło, bo jest zależne od stóp procentowych NBP, cały czas jest koszt kredytu studenckiego jest niski, w porównaniu do wszystkich innych komercyjnych pożyczek (aktualnie wynosi ok. 5%). Państwo spłaca za studenta dużą część odsetek. Szczegółowe informacje o obliczaniu oprocentowania znajdziesz poniżej w sekcji Oprocentowanie i koszty kredytu studenckiego.
 • Kredyt studencki może być wypłacany studentom przez okres 6 lat, a w przypadku doktorantów – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim.
 • Możesz otrzymywać miesięczne transze w wysokości 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł. Co ważne wysokość raty można zmieniać w zależności od potrzeb. W maksymalnym wariancie otrzymasz więc w każdym roku akademickim 10 000 zł.
 • Dwuletni okres karencji w spłacie – pieniądze są wypłacane na Twoje konto podczas studiowania, natomiast po ukończeniu studiów przestajesz otrzymywać transze kredytu, ale masz 2 lata zanim rozpoczniesz spłatę, w tym czasie nie płacisz odsetek.
 • Okres spłaty jest dwa razy dłuższy niż czas pobierania kredytu. Oznacza to, że rozpoczęcie spłacania rat nie zrujnuje Twojego budżetu – ich liczba do spłaty będzie dwukrotnością liczby wypłaconych transz kredytu, przez co ich kwota będzie niska.
 • Jeżeli ukończysz swoją uczelnię w gronie najlepszych studentów i złożysz odpowiedni wniosek, bank umorzy od 20% do 50% Twojego zadłużenia.
 • Jeżeli znajdziesz się w trudnej sytuacji finansowej i nie będziesz mógł spłacać rat kredytu, otrzymasz możliwość wystąpienia do banku z wnioskiem o zmniejszenie miesięcznej raty, a nawet o zawieszenie spłaty do 12 miesięcy lub całkowite umorzenie kredytu.
 • To wszystko oznacza, że preferencyjny kredyt studencki jest z jednej strony wyjątkowo tani, a z drugiej w pełni bezpieczny – nawet jeśli w Twoim życiu wydarzy się coś, co uniemożliwi Ci zarabianie po studiach, bank nie będzie bezwzględnie windykował należnych pieniędzy.

Oprocentowanie i koszty kredytu studenckiego

Oprocentowanie kredytu studenckiego składa się z: 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego oraz marży banku kredytującego, która nie może przekroczyć 2 punktów procentowych. Oprocentowanie kredytu studenckiego spłacanego przez kredytobiorcę wynosi połowę wysokości oprocentowania ustalonego zgodnie z powyższymi zasadami.

Druga połowa odsetek spłacana jest z państwowego Funduszu Kredytów Studenckich.

Realne, maksymalne oprocentowanie kredytu studenckiego wynosi zatem (na styczeń 2023) około 5% i składa się na nie:

 • 1,2 stopy redyskontowej weksli NBP: 6,8% x 1,2 = 8,16%
 • maksymalna marża banku: 2 punkty procentowe

Suma marży i stopy procentowej to 10,16% a my płacimy połowę tych odsetek (5,08%).

Aktualną wartość stopy procentowej, która jest podstawą oprocentowania kredytu znajdziesz na stronie NBP.

Kwestię oprocentowania reguluje Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a jej zapisy są następujące:

Art. 101. 1. Spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów, chyba że kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty.

2. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego, chyba że kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie liczby rat.

3. Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego jest równa sumie marży instytucji kredytującej oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego.

3a. Marża instytucji kredytującej jest stała w okresie kredytowania i wynosi nie więcej niż 2 punkty procentowe.

4. Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego spłacanego przez kredytobiorcę wynosi:

1) 0,5 wysokości oprocentowania kredytu studenckiego ustalonej zgodnie z ust. 3;

2) 0,75 wysokości oprocentowania kredytu studenckiego ustalonej zgodnie z ust. 3 – w przypadku gdy kredytobiorca nie ukończył studiów lub upłynął okres spłaty ustalony zgodnie z ust. 2.

Jak otrzymać kredyt studencki?

Warto wiedzieć, że w bieżącym roku akademickim, aby otrzymać kredyt studencki, dochód na członka rodziny w gospodarstwie domowym studenta nie może przekroczyć 3000 zł (netto, czyli na rękę). Kwota ta jest od pewnego czasu podwyższana, dzięki czemu opisywany sposób finansowania studiów jest dostępny z roku na rok dla nieco większego grona odbiorców. Warto pamiętać, że o kredyt studencki mogą starać się studenci do ukończenia 30. roku życia lub doktoranci, który nie skończyli 35 lat.

Aby uzyskać kredyt należy:

 • Złożyć wniosek o udzielenie kredytu studenckiego w jednym z banków, które obsługują ten produkt, odpowiednio w PKO BP, Pekao SA, Banku Polskiej Spółdzielczości SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi) lub SGB-Banku SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi). Wnioski wraz z konkretną informacją odnośnie wymaganych dokumentów są dostępne na stronach internetowych i w oddziałach banków.
 • Dostarczyć do banku zaświadczenie o studiowaniu otrzymane z dziekanatu uczelni lub dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia.
 • Udokumentować dochód swój i wszystkich członków rodziny/gospodarstwa domowego (pobierając zaświadczenie z urzędu skarbowego). Uwaga, o tę kwestię pytacie nas najczęściej: to bank decyduje o tym, jakie dokumenty są wymagane do celów poręczenia kredytu i do oświadczenia o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia/zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku – wszystkie informacje na ten temat najlepiej uzyskać bezpośrednio w oddziale banku u osoby odpowiedzialnej za kredyty studenckie.

Po złożeniu wniosku pozostaje czekać na kontakt pracownika banku, który udzieli dalszych wytycznych co do ustalenia poręczenia kredytu zgodnie z wymogami konkretnego banku.

Uwaga! Procedurę wnioskowania o kredyt studencki możesz rozpocząć także w przypadku, gdy dopiero starasz się o przyjęcie na studia. Do złożenia wniosku wystarczy dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie. Natomiast aby podpisać umowę kredytową musisz później potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta – czyli donieść odpowiednie zaświadczenie już po pomyślnym przejściu procesu rekrutacji.

Kto może być poręczycielem?

Kiedy uzyskasz zgodę na kredyt, będziesz musiał ustalić w banku poręczycieli kredytu. Z reguły są to dwie osoby, jednak ze względu na obliczanie tzw. zdolności kredytowej może się okazać, że nie każdy z zaproponowanych przez Ciebie poręczycieli zostanie zaakceptowany przez bank. Poręczycielami najczęściej zostają członkowie rodziny: rodzice, starsze rodzeństwo, wujkowie i kuzyni, choć oczywiście poręczyciel nie musi być spokrewniony z kredytobiorcą.

Jeżeli natomiast Twoja sytuacja finansowa jest trudna, a dochód na osobę nie przekracza 2000 zł, możesz uzyskać poręczenie z Banku Gospodarstwa Krajowego wynoszące odpowiednio:

 • 100% – w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej, bez względu na dochód,
 • 100% – w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł,
 • 90% – w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 2000 zł.

Z kolei jeśli mieszkasz na obszarze wiejskim możesz wystąpić o poręczenie od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wynosi:

 • 100% – w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.

O czym należy pamiętać?

Kredyt jest dostępny na dowolnym stopniu studiów. Możesz złożyć wniosek zarówno jeśli dopiero uczestniczysz w rekrutacji na studia, na pierwszym roku lub na przykład dopiero na studiach magisterskich lub doktoranckich.

Jeśli uznasz, że to konieczne, możesz zmienić wysokość miesięcznej transzy kredytu w zależności od potrzeb – standardowa transza to 600 zł, zmniejszona 400 zł, a zwiększone 800 i 1000 zł.

W ostatnich latach wprowadzono usprawnienia w procesie weryfikacji statusu studenta podczas obsługi kredytu studenckiego, dlatego nie jest już konieczne pojawianie się w oddziale banku w celu okazania podbitej legitymacji. Do niedawna tak wyglądało sprawdzenie faktu, czy dalej studiujesz.

Obecnie bank dokonuje weryfikacji na podstawie informacji zawartych w wykazie studentów i wykazie osób ubiegających się o stopień doktora w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Kredyt studencki PKO BP – koszty obsługi

Najpopularniejszy bank PKO BP pobiera następujące opłaty związane z wnioskowaniem oraz obsługą kredytu studenckiego:

 • rozpatrzenie wniosku:
  • 0 zł dla posiadaczy konta w PKO Banku Polskim SA oraz klientów, którzy otworzą ROR w PKO najpóźniej w dniu zawarcia umowy o kredyt;
  • 400 zł w pozostałych przypadkach (czyli jeśli nie masz konta w PKO i nie zamierzasz go otworzyć);
 • wypłata transzy: prowizja pobierana od każdego otrzymanego przelewu w wysokości:
  • 2% – dla posiadaczy ROR w PKO Banku Polskim SA lub
  • 5% – pozostali klienci
 • gdy kredytobiorca korzysta z poręczenia BGK jako zabezpieczenia spłaty kredytu, pobierana jest prowizja na rzecz BGK – aktualnie 1,5% od każdej poręczanej transzy kredytu.

Czyli jeśli będziesz otrzymywać transze w wysokości 600 zł, bank pobierze 12 zł od każdej wypłaconej raty kredytu w przypadku, gdy masz na przykład PKO Konto dla Młodych lub aż 30 zł jeśli nie założysz rachunku w PKO BP. Nie ma więc co zwlekać z otwarciem rachunku, jeśli zamierzasz ubiegać się o kredyt studencki.

Tutaj znajdziesz pełną taryfę opłat i prowizji dla kredytu studenckiego w PKO BP.

Kredyt studencki Pekao – koszty obsługi

Drugi pod względem popularności w udzielaniu kredytów studenckich, bank Pekao, jest zdecydowanie tańszy jeśli chodzi o koszty udzielenia i obsługi kredytu. Oferuje również bardzo dobre Konto Przekorzystne.

 • Rozpatrzenie wniosku: 0,00 zł.
 • Wypłata transzy: bez prowizji jeśli środki trafiają na konto w Pekao SA, 4 zł + 0,5% kwoty transzy – jeżeli na konto w innym banku.
 • W przypadku gdy kredytobiorca korzysta z poręczenia BGK, pobierana jest prowizja na rzecz BGK w wysokości 1,5% od każdej poręczanej transzy kredytu.

Jak widać wypłata transz kredytu nie będzie wiązać się z żadnymi dodatkowymi opłatami dla banku, jeśli będziesz posiadać konto w Pekao. Jego aktualną ofertę znajdziesz na stronie pekao.com.pl.

Tutaj znajdziesz pełną taryfę opłat i prowizji dla kredytu studenckiego w Pekao SA.

Wszystkie rachunki dla młodych, w tym oferowane przez PKO BP i Pekao SA porównasz w rankingu kont dla młodych, z których korzystają studenci.

Zobacz także:

Powrót do:
« Strony głównej
« kategorii Dodatkowe pieniądze

redakcja serwisu kontostudenta.pl
ostatnia modyfikacja: 16.01.2023 r. Wykorzystywanie bez zgody redakcji zabronione
Uwagi? Komentarze? Napisz do nas: polityka prywatności  |  regulamin serwisu  |  kontakt

© Kontostudenta.pl 2011-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.