Kredyt studencki – co to jest i jak go otrzymać

Kredyt studencki to bardzo dobry sposób na sfinansowanie swojego utrzymania przez okres studiów. Przez to, że spłata odsetek jest dotowana przez państwo, koszty takiej pożyczki są niezwykle niskie, nieporównywalne do kredytów konsumpcyjnych. Biorąc kredyt studencki możesz przeznaczyć go na własne wydatki związane ze studiami, kosztami utrzymania poza domem, odłożyć, a nawet zainwestować. Oprocentowanie kredytu to obecnie 0,875% (połowa stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego, która wynosi 1,75%) – czyli prawie za darmo otrzymujemy kapitał do dowolnego wykorzystania.

Kredyt studencki
Umowa o kredyt studencki, fot: kontostudenta.pl

Kto może otrzymać kredyt studencki?

O kredyty z dopłatami do oprocentowania mogą ubiegać się: studenci uczelni publicznych i niepublicznych, studiujący w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25. roku życia, a także studenci studiów doktoranckich.
Ponadto: słuchacze i studenci Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, będący osobami cywilnymi, słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej będący osobami cywilnymi.

Maksymalny dochód na członka rodziny

Kredyt studencki ma z założenia wspierać studentów, których rodziny nie są bardzo zamożne. Dlatego co roku ustalana jest maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, która uprawnia do otrzymania kredytu. Kwota ta podawana jest w grudniu (ustala ją Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a w ostatnich latach wynosiła ona:

  • 2500 zł na osobę - w roku akademickim 2014/2015
  • 2300 zł na osobę - w roku akademickim 2013/2014
  • 2300 zł na osobę - w roku akademickim 2012/2013
  • 2100 zł na osobę - w roku akademickim 2011/2012

Dokumenty do kredytu studenckiego

Podstawą ubiegania się o kredyt jest wniosek złożony w banku kredytującym wraz z potwierdzeniem dochodów rodziny studenta, zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że jesteś studentem, dokumenty wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu (najczęściej są to zaświadczenia od pracodawców poręczycieli). Wnioski należy składać do 15 listopada każdego roku w wybranym przez studenta banku, według wzoru wymaganego przez ten bank.

Poręczenie kredytu studenckiego

Aby uzyskać kredyt musisz mieć poręczyciela (lub poręczycieli), który w razie konieczności spłaci zaciągnięte przez Ciebie zobowiązanie. Najczęściej poręczycielami kredytów studenckich są rodzice. Jednak co w sytuacji, gdy rodzice nie mają wystarczającej zdolności kredytowej lub nie żyją, a Ty nie masz nikogo innego, kto mógłby poręczyć kredyt? W takiej sytuacji student może ubiegać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak podaje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 2010 roku wprowadzono nowe, korzystniejsze warunki poręczeń kredytów studenckich przez Bank Gospodarstwa Krajowego:

  • 100% kwoty kredytu - w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni opieki rodzicielskiej, bez względu na dochód,
  • 100% kwoty kredytu - w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł,
  • 70% kwoty kredytu - w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.

Na jaki okres udzielany jest kredyt?

Kredyt jest udzielany na okres studiów, nie dłuższy niż 6 lat, a w przypadku doktorantów przedłużony maksymalnie o 4 lata. Kredyt jest wypłacany w ratach miesięcznych, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. Kredyt nie jest wypłacany w okresie urlopu udzielonego z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych.

Miesięczna kwota kredytu studenckiego

Wysokość miesięcznych rat kredytu wynosi 600 zł; w ciągu roku akademickiego na Twoje konto wpłynie więc 6000 zł. Od roku akademickiego 2015/2016 istnieje możliwość wnioskowania o ratę podwyższoną – 800 zł miesięcznie. Co ważne, o wyższą kwotę mogą też starać się osoby, które już otrzymują kredyt.

Legitymacja potwierdza status studenta

Legitymacja studencka
Legitymacja studencka, fot: kontostudenta.pl

Warunkiem kontynuowania wypłat w kolejnych semestrach jest przedłożenie bankowi kredytującemu ważnej legitymacji studenckiej, w terminie do 31 marca i do 31 października. Zaświadczenie o statusie studenta trzeba przedstawić jedynie podczas ubiegania się o kredyt lub przy aneksowaniu dotychczasowej umowy o kredyt.

Bank zaprzestaje wypłacania miesięcznych transz jeśli: nie zaliczysz semestru, nie przedstawisz w terminie bankowi ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej (wypłaty mogą być wznowione w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przedłożysz w banku ważną legitymację uprawniającą do korzystania z kredytu).

Kiedy trzeba zacząć spłacać kredyt?

Spłata kredytu rozpoczyna się 2 lata po ukończeniu studiów. W przypadku przerwania studiów spłata kredytu następuje począwszy od następnego miesiąca po terminie, w którym należało przedstawić w banku ważną legitymację. Liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność wypłaconych rat, czyli jeśli otrzymywałeś kredyt przez cztery lata, spłacać go będziesz w ratach przez osiem lat. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty całości zadłużenia, lecz mało kto się na to decyduje.

Odsetki

W okresie studiów oraz w okresie 2 lat po ich ukończeniu kredytobiorca nie spłaca odsetek od kredytu. Odsetki te pokrywa BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Spłatę odsetek rozpoczynasz wraz ze spłatą kredytu. Wysokość odsetek, którą będziesz płacić, to połowa stopy redyskonta weksli, która wynosi obecnie 1,75 proc. (stan na 12.10.2015 r.). Odsetki są więc bardzo niskie w porównaniu do innych kredytów! Aktualne informacje o stopach procentowych znajdziesz na stronie NBP.

Umorzenie kredytu studenckiego

Jeśli skończysz studia w grupie 5% najlepszych absolwentów, możesz liczyć na umorzenie części kredytu! W takiej sytuacji musisz zwrócić się do uczelni o wypełnienie zaświadczenia, którego wzór opublikowany przez Ministerstwo znajdziesz tu:

Wzór zaświadczenia - kredyt studencki (PDF, 51KB)

Które banki udzielają kredytów studenckich?

Obecnie kredyty studenckie są udzielane przez banki:

Czy warto wziąć kredyt studencki

W związku z wątpliwościami studentów, którzy nie są przekonani co do zaciągnięcia tej preferencyjnej formy pożyczki, przygotowaliśmy artykuł, w którym prezentujemy najważniejsze powody, dla których warto wziąć kredyt studencki. Wszystkich zastanawiających się odsyłamy do jego lektury.

Jakie dokumenty regulują przyznawanie kredytów studenckich?

Podstawą prawną kredytu studenckiego jest Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich i Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r.

Źródło informacji wykorzystanych w artykule: Bank Gospodarstwa Krajowego: Zasady i tryb ubiegania się o kredyty studenckie; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Kredyty studenckie

Zobacz także:

Powrót do:
« Strony głównej
« kategorii Dodatkowe pieniądze

Krzysztof Gibek, redakcja serwisu kontostudenta.pl
ostatnia modyfikacja: 12.10.2015 r. Wykorzystywanie bez zgody redakcji zabronione
Uwagi? Komentarze? Napisz do nas: polityka prywatności  |  regulamin serwisu  |  blog  |  kontakt

© Kontostudenta.pl 2011-2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.