Kredyt studencki – co to jest i jak go otrzymać

Kredyt studencki to bardzo dobry sposób na sfinansowanie swojego utrzymania przez okres studiów. Przez to, że spłata odsetek jest dotowana przez państwo, koszty takiej pożyczki są niezwykle niskie, nieporównywalne do kredytów konsumpcyjnych. Biorąc kredyt studencki możesz przeznaczyć go na własne wydatki związane ze studiami, kosztami utrzymania poza domem, odłożyć, a nawet zainwestować. Oprocentowanie kredytu to obecnie 0,875% (połowa stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego, która wynosi 1,75%) – czyli prawie za darmo otrzymujemy kapitał do dowolnego wykorzystania.

Aktualizacja: 9 sierpnia 2017 r.

Kredyt studencki
Umowa o kredyt studencki, fot: kontostudenta.pl

Kto może otrzymać kredyt studencki?

O kredyty z dopłatami do oprocentowania mogą ubiegać się: studenci uczelni publicznych i niepublicznych, studiujący w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25. roku życia, a także studenci studiów doktoranckich.
Ponadto: słuchacze i studenci Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, będący osobami cywilnymi, słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej będący osobami cywilnymi.

Maksymalny dochód na członka rodziny

Kredyt studencki ma z założenia wspierać studentów, których rodziny nie są bardzo zamożne. Dlatego co roku ustalana jest maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, która uprawnia do otrzymania kredytu. Kwota ta podawana jest w grudniu (ustala ją Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a w ostatnich latach wynosiła ona:

 • obecnie: 2500 zł (netto, czyli na rękę) na osobę - w roku akademickim 2017/2018
 • 2500 zł na osobę - w roku akademickim 2015/2016
 • 2500 zł na osobę - w roku akademickim 2014/2015
 • 2500 zł na osobę - w roku akademickim 2014/2015
 • 2300 zł na osobę - w roku akademickim 2013/2014
 • 2300 zł na osobę - w roku akademickim 2012/2013
 • 2100 zł na osobę - w roku akademickim 2011/2012

Dokumenty do kredytu studenckiego

Podstawą ubiegania się o kredyt jest

 • wniosek złożony w banku kredytującym wraz z potwierdzeniem dochodów rodziny studenta,
 • zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że jesteś studentem lub dokument potwierdzający Twój udział w rekrutacji na daną uczelnię (pobierz zaświadczenie o odbywaniu studiów),
 • dokumenty wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu (najczęściej są to zaświadczenia od pracodawców poręczycieli).

Wnioski należy składać od 15 lipca do 20 października każdego roku (trzeba sprawdzać komunikaty banku) w wybranym przez studenta banku, według wzoru wymaganego w tej instytucji.

Poręczenie kredytu studenckiego

Aby uzyskać kredyt musisz mieć poręczyciela (lub poręczycieli), który w razie konieczności spłaci zaciągnięte przez Ciebie zobowiązanie. Najczęściej poręczycielami kredytów studenckich są rodzice. Jednak co w sytuacji, gdy rodzice nie mają wystarczającej zdolności kredytowej lub nie żyją, a Ty nie masz nikogo innego, kto mógłby poręczyć kredyt? W takiej sytuacji student może ubiegać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W bieżącym roku akademickim (2017/2018) wprowadzono nowe, korzystniejsze warunki poręczeń kredytów studenckich przez Bank Gospodarstwa Krajowego:

 • 100% kwoty kredytu - w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni opieki rodzicielskiej, bez względu na dochód,
 • 100% kwoty kredytu - w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł,
 • 90% kwoty kredytu - w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 2000 zł.

Z kolei o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wiejskim. Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 1000 zł. O poręczenia Agencji można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w SGB-Banku S.A.

Na jaki okres udzielany jest kredyt?

Kredyt jest udzielany na okres studiów, nie dłuższy niż 6 lat, a w przypadku doktorantów przedłużony maksymalnie o 4 lata. Kredyt jest wypłacany w ratach miesięcznych, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. Kredyt nie jest wypłacany w okresie urlopu udzielonego z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych.

Miesięczna kwota kredytu studenckiego

Wysokość miesięcznych rat kredytu wynosi 600 zł; w ciągu roku akademickiego na Twoje konto wpłynie więc 6000 zł. Od niedawna istnieje możliwość wnioskowania o ratę podwyższoną – 800 zł miesięcznie, a od roku akademickiego 2015/2016 można wnioskować także o kwotę 1000 zł miesięcznie lub obniżoną do 400 zł miesięcznie. Co ważne, podwyższenie i obniżenie kwoty kredytu jest dostępne także dla studentów już posiadających kredyt. Ponadto, w dowolnej chwili możesz zmieniać kwotę otrzymywanych miesięcznych transz (np. jeśli Twoje wydatki się zwiększą, masz możliwość zawnioskowania do banku o podwyższenie kwoty kredytu, analogicznie działa zmniejszenie transzy).

Podsumowując, mamy następujące możliwości dostosowania transz kredytu do swoich potrzeb:

 • 600 zł – rata podstawowa,
 • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,
 • 400 zł – rata obniżona.

Legitymacja potwierdza status studenta

Warunkiem kontynuowania wypłat w kolejnych semestrach jest przedłożenie bankowi kredytującemu ważnej legitymacji studenckiej, w terminie do 31 marca i do 31 października. Zaświadczenie o statusie studenta trzeba przedstawić jedynie podczas ubiegania się o kredyt lub przy aneksowaniu dotychczasowej umowy o kredyt.

Legitymacja studencka
Legitymacja studencka, fot: kontostudenta.pl

Bank zaprzestaje wypłacania miesięcznych transz jeśli: nie zaliczysz semestru, nie przedstawisz w terminie bankowi ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej (wypłaty mogą być wznowione w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przedłożysz w banku ważną legitymację uprawniającą do korzystania z kredytu). Dlatego warto dbać o szybkie zdobywanie "pieczątki" (czyli naklejki) na legitymacji, żeby nie narazić się na wstrzymanie transzy.

Kiedy trzeba zacząć spłacać kredyt?

Spłata kredytu rozpoczyna się 2 lata po ukończeniu studiów. W przypadku przerwania studiów spłata kredytu następuje począwszy od następnego miesiąca po terminie, w którym należało przedstawić w banku ważną legitymację. Liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność wypłaconych rat, czyli jeśli otrzymywałeś kredyt przez cztery lata, spłacać go będziesz w ratach przez osiem lat. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty całości zadłużenia, lecz mało kto się na to decyduje.

Odsetki

W okresie studiów oraz w okresie 2 lat po ich ukończeniu kredytobiorca nie spłaca odsetek od kredytu. Odsetki te pokrywa BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Spłatę odsetek rozpoczynasz wraz ze spłatą kredytu. Wysokość odsetek, którą będziesz płacić, to połowa stopy redyskonta weksli, która wynosi obecnie 1,75 proc. (stan na sierpień 2017 r.). Odsetki są więc bardzo niskie w porównaniu do innych kredytów! Aktualne informacje o stopach procentowych znajdziesz na stronie NBP.

Umorzenie kredytu studenckiego

Jeśli skończysz studia w grupie 5% najlepszych absolwentów, możesz liczyć na umorzenie części kredytu! W takiej sytuacji musisz zwrócić się do uczelni o wypełnienie zaświadczenia, którego wzór opublikowany przez Ministerstwo znajdziesz tu:

Wzór zaświadczenia - kredyt studencki (PDF, 51KB)

Które banki udzielają kredytów studenckich?

Obecnie kredyty studenckie są udzielane przez banki:

Czy warto wziąć kredyt studencki

W związku z wątpliwościami studentów, którzy nie są przekonani co do zaciągnięcia tej preferencyjnej formy pożyczki, przygotowaliśmy artykuł, w którym prezentujemy najważniejsze powody, dla których warto wziąć kredyt studencki. Wszystkich zastanawiających się odsyłamy do jego lektury.

Jakie dokumenty regulują przyznawanie kredytów studenckich?

Podstawą prawną kredytu studenckiego jest Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich, Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r.

Bank udzielający kredytu studenckiego

Pamiętaj, że zakładając konto w jednym z biorących udział w procesowaniu kredytu studenckiego banku, tak naprawdę nawiązujesz z danym bankiem współpracę na co najmniej kilka lat. Warto więc dokładnie przemyśleć decyzję co do instytucji, do której zawnioskujesz o kredyt studencki. Specjalnie dla Wasz porównaliśmy oferty dwóch banków udzielających kredytu studenckiego, które są zdecydowanie najbardziej popularne wśród studentów.

Kredyt studencki PKO BP – koszty obsługi

Największy polski bank, PKO BP, pobiera następujące koszty związane z wnioskowaniem oraz obsługą kredytu studenckiego:

 • rozpatrzenie wniosku: 0,00 zł – posiadacze ROR w PKO Banku Polskim SA oraz klienci, którzy otworzą ROR w PKO Banku Polskim SA najpóźniej w dniu zawarcia umowy o kredyt 400 zł – w pozostałych przypadkach;
 • wypłata transzy: prowizja pobierana od każdego otrzymanego przelewu w wysokości 2% – dla posiadaczy ROR w PKO Banku Polskim SA  lub 5% – pozostali klienci.

Warunki prowadzenia rachunku PKO Konto dla Młodych zostały przedstawione w rankingu kont studenckich dostępnym tutaj: http://kontostudenta.pl/bank/konto-studenckie-ranking.html

Kredyt studencki Pekao – koszty obsługi

Drugi pod względem popularności bank Pekao SA jest nieco tańszy jeśli chodzi o koszty udzielenia i obsługi kredytu, jednak oferuje nieco mniej przystępne konto studenckie – Eurokonto Intro:

 • rozpatrzenie wniosku: 0,00 zł.
 • wypłata transzy: bez prowizji jeśli środki trafiają na darmowe Eurokonto Intro, 4% – jeżeli na konto w innym banku.

Konto dla Młodych i PKO Konto za Zero czy Eurokonto Intro i Eurokonto Mobilne?

W obu porównywanych bankach – PKO BP i Pekao – konta na warunkach studenckich są dostępne przez ograniczony czas. Zakładając, że kredyt będziesz pobierać przez okres pięciu lat (od 19. do 24. roku życia), potem obejmie Cię dwuletnia karencja w spłacie (24-26 rok życia), a następnie zadłużenie spłacisz w okresie dwa razy dłuższym niż czas otrzymywania transz (10 lat), to oznacza, że kredyt skończysz spłacać mając 36 lat! (spłata 26-36 rok życia). Niestety, nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak do tego czasu będzie wyglądała sytuacja banków w Polsce, z jakich usług będziemy korzystać i ile za to płacić, ale spójrzmy jak warunki rachunków wyglądają teraz.

Mianowicie, PKO oferuje prowadzone bezpłatnie PKO Konto dla Młodych z darmowymi przelewami i kartą debetową bez opłat, pod warunkiem wykonania w ciągu miesiąca 5 transakcji za jej pomocą. Dostęp do wszystkich bankomatów na świecie również jest darmowy Po ukończeniu przez klienta 26 roku życia rachunek ten jest przekształcany w PKO Konto za Zero, także prowadzony bezpłatnie pod warunkiem posiadania karty debetowej (inaczej opłata miesięczna: 6,90 zł). Karta jest darmowa tylko, jeżeli klient wyda za jej pomocą 300 zł w sklepach, inaczej prowizja wynosi 6,90 zł. Niestety, ograniczone zostały tutaj bezprowizyjne wypłaty gotówki z innych bankomatów niż PKO BP (te są bezkosztowe). Mimo wszystko, można rachunki w PKO BP posiadać całkowicie bezpłatnie i to bez konieczności bardzo aktywnego korzystania z nich. Oby tak zostało na dłużej. Zobacz stronę Konta dla Młodych.

Eurokonto Intro to rachunek dedykowany studentom w Pekao. Na tę chwilę jest prowadzony bezpłatnie dla osób, które nie ukończyły 30 lat (a więc aż 4 lata dłużej niż w PKO BP). Konto również nie wymaga stałych wpływów, może służyć np. tylko do odbioru transz kredytu. Przelewy do polskich banków są bezprowizyjne w przypadku korzystaniu z autoryzacji tokenem mobilnym (niestety, kody sms do zatwierdzania transakcji są w tym banku płatne – 20 gr za sztukę!), karta debetowa jest płatna i kosztuje 0,99 zł miesięcznie w przypadku wykonania za jej pomocą min. 4 transakcji bezgotówkowych lub 1,98 zł jeżeli tychże transakcji nie będzie. Ponadto, darmowe są tylko wypłaty gotówki z bankomatów Pekao, pozostałe to koszt min. 5 zł. Zobacz stronę Eurokonta Intro.

Po ukończeniu 30 roku życia klient zmienia pakiet konta. Najlepiej aktywować Eurokonto Mobilne, które jest prowadzone bezpłatnie pod warunkiem wpływu zewnętrznego jednorazowego na kwotę min. 500 zł (inaczej 5,99 zł miesięcznie). Z kolei prowizji za kartę debetową można całkowicie uniknąć dokonując 4 transakcji bezgotówkowych (inaczej 3,99 zł). Do dyspozycji mamy dwie wypłaty gotówki z bankomatów innych niż Pekao bez opłat (maszyny Pekao bezprowizyjne w standardzie).

Jak widać, warunki prowadzenia Eurokonta Intro są nieco gorsze niż PKO Konta dla Młodych, jednak Pekao pozwala na bezwarunkowe darmowe prowadzenie rachunku studenckiego kilka lat dłużej.

Poręczenia zewnętrzne – koszty

Jeśli otrzymasz poręczenie BGK zapłacisz za nie dodatkowo 1,5% kwoty miesięcznej transzy kredytu. Poręczenie z ARiR jest bezpłatne, ale dostępne tylko dla studentów zamieszkujących obszary wiejskie oraz wymagane do jego uzyskanie jest złożenie wniosku w wybranym banku spółdzielczym.

Źródło informacji wykorzystanych w artykule: Bank Gospodarstwa Krajowego: Zasady i tryb ubiegania się o kredyty studenckie; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Kredyty studenckie

Zobacz także:

Powrót do:
« Strony głównej
« kategorii Dodatkowe pieniądze

Krzysztof Gibek, redakcja serwisu kontostudenta.pl
ostatnia modyfikacja: 09.08.2017 r. Wykorzystywanie bez zgody redakcji zabronione
Uwagi? Komentarze? Napisz do nas: polityka prywatności  |  regulamin serwisu  |  blog  |  kontakt

© Kontostudenta.pl 2011-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.